Privacybeleid

Onze diensten (www.dulst.bewww.smaakprofiel.be) wordt ter beschikking gesteld door:

DULST wijn met advies (hierna “DULST wijn met advies”, “Wij” en “Ons”)
Bierbeekstraat 21
3052 BLANDEN
België
BTW BE0675.951.428

E-mail: wijnen@dulst.be
Telefoon: +32 16 40 10 28

Aarzel niet om het DULST team te contacteren mocht u privacy-gerelateerde vragen hebben.
Wij beloven u een spoedig antwoord!

 1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere natuurlijke persoon die de website www.dulst.be gebruikt (hierna de “gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en u als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betreft een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die DULST kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. DULST behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker.
 

 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

DULST wijn met advies is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. Verwerker(s)

DULST wijn met advies is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

DULST wijn met advies doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »: hosting bedrijven, externe betalingsdienstaanbieders (nieuwe website), logistieke partners.


 1. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de Privacywet en de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
 • Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

DULST wijn met advies verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:  

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Contactgegevens (telefoonnummer, GSM nummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens: we bewaren enkel de noodzakelijke gegevens, steeds op een GDPR-conforme manier);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Persoonlijke gegevens (nationaliteit).

Deze gegevens worden verzameld wanneer u zich registreert op de website en/of een bestelling plaatst. Tevens kunnen gegevens mits uw toestemming verstrekt worden door externe partners. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van klachten etc. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van uw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.

Daarnaast gebruiken wij voor onze (vernieuwde website) cookies om de gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een "winkelwagentje") en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.


 1. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

DULST wijn met advies verzamelt uw persoonsgegevens om iedere gebruiker van ons platform een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening. DULST wijn met advies behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven.
 • Beheer van geschillen.
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het u te allen tijde vrij uw toestemming in te trekken.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt DULST wijn met advies zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.


 1. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen DULST wijn met advies. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons hiervoor (op voorhand) uw expliciete toestemming hebt gegeven.


 1. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de gebruiker het ‘recht tot verwijdering van de persoonsgegevens’ uitoefent.


 1. Wat zijn uw rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage

Kan u uw identiteit bewijzen, dan verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw gegevens. U heeft dus het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot uw gegevens.

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van uw persoonsgegevens

U heeft ook het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • U herroept uw toestemming tot het verwerken van uw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw gegevens;
 • U heeft op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Uw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heeft u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor DULST wijn met advies om vast te stellen dat u het recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om u zich te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. DULST wijn met advies zal ophouden uw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij DULST wijn met advies kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van uw persoonsgegevens die primeren op uw recht om zich te verzetten.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de aan DULST wijn met advies verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft u ook het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van uw toestemming

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.


 1. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar DULST wijn met advies (Bierbeekstraat 21 – 3052 Blanden) of via e-mail aan wijnen@dulst.be (met vermelding GDPR). Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.  


 

 1. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door DULST wijn met advies, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

 

Marc Dulst

Zaakvoerder DULST wijn met advies
Gediplomeerd Wijnadviseur

Bierbeekstraat 21 - 3052 Blanden (vlakbij Leuven)
Tel: +32(0)16 40 10 28 - Fax: +32(0)16 40 91 00 - E-mail: wijnen@dulst.be
created and supported by www.xelos.be