Bestellen & retourneren


Op deze pagina vind je de voorwaarden voor bestelling, verkoop en retourneren

Bestellen via website

Bij beëindigen van je bestelling via de website  ontvang  je een bevestiging van ontvangst via e-mail . Deze bevestigingsmail toont jouw bestelling, betaalmethode alsook de wijze van levering. Dit betekent dat je bestelling correct werd verstuurd via het winkelmandje. Wij contacteren jou via email of telefoon om de levering of afhaling verder te regelen. (Zie tevens onze pagina over registreren.)


Bestellen via telefoon of e-mail

Alle bestellingen via telefoon dienen door de koper via e-mail bevestigd te worden. Bij bestelling via email ontvang je een bevestiging van ontvangst via e-mail . Wij nemen, indien nodig, met jou contact op om de bestelling administratief af te werken alsook de levering of afhaling te regelen.


Algemene verkoopsvoorwaarden

Al onze leveringen zijn strikt contant betaalbaar indien deze niet vooraf betaald werden. Prijzen geldig zolang de voorraad strekt en afgezien van drukfouten. De verkoopsprijzen zijn onder voorbehoud van mogelijke marktschommelingen.

De geleverde goederen blijven onze eigendom in volle recht zolang de verschuldigde bedragen niet totaal betaald zijn. Bij gebrek aan betaling op vervaldag behouden wij ons recht om de goederen terug te nemen. 

De sommen niet betaald op hun vervaldag zullen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 1% per maand opbrengen. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verhoging van het niet betaalde factuurbedrag worden toegepast van 15% met een minimum van € 50,00. 

Onze leveringstermijnen gelden slechts als indicatie. Een vertraagde levering geeft in geen geval recht op een schadevergoeding. 

De transportrisico's en -kosten vallen zonder enige uitzondering ten laste van de koper. 
Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de verkoper gevestigd is.

We verwijzen tevens naar onze verzendings- en leveringsvoorwaarden.


Alcohol en verkoop aan jongeren

Om via "DULST wijn met advies" wijnen en sterke dranken te bestellen volgen wij de Belgische richtlijnen mbt verkoop en leeftijd (respectievelijk minimaal 16 en 18 jaar). Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren om redenen aangegeven in deze richtlijnen.Herroepingsrecht


Bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan DULST wijn met advies bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking retourneren, conform de verstrekte instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient hij dit binnen de 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan DULST wijn met advies. Nadat de consument schriftelijk (via e-mail of per brief) kenbaar gemaakt heeft gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient het product binnen 14 dagen teruggestuurd te worden.

Indien de consument na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en/of het product niet heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft een consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.


Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag binnen de 14 dagen na herroeping terugbetalen. De terugbetaling zal via de zelfde betaalmethode verlopen die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.


Uitsluiting herroepingsrecht

DULST wijn met advies kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor bepaalde producten of diensten indien dit duidelijk in het aanbod is vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing voor producten:

 • Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
 • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn
 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • Die snel kunnen bederven of verouderen
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
 • Voor losse kranten en tijdschriften
 • Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 • Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • Betreffende logies
 • Vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode
 • Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken

Identiteit

DULST wijn met advies bv
BE 0675.951.428

Bierbeekstraat 21, 3052 Blanden

+32 16 40 10 28
wijnen@dulst.be


categorieën